Lankytojų taisyklės | PANORAMA

PREKYBOS IR laisvalaikio CENTRO „Panorama“ Lankytojų TAISYKLĖS

Šios prekybos ir laisvalaikio centro „Panorama“ (toliau – PLC Panorama) taisyklės taikomos PLC Panorama lankytojams ir reglamentuoja PLC Panorama  lankytojų elgesio taisykles bei tvarką PLC Panorama patalpose ir teritorijoje.

 1. SĄVOKOS

1.1. PLC Panorama– reiškia prekybos ir laisvalaikio centrą „Panorama“, esantį Saltoniškių g. 9, Vilniuje, jam priklausančius statinius, lauko aikšteles, žemės sklypo teritoriją.
1.2. PLC Panorama administracija – reiškia PLC Panorama vystymo ir administravimo paslaugas teikiančios įmonės UAB „Panorama LT“ vadovą ir kitus darbuotojus.
1.3. Taisyklės  – reiškia šias PLC Panorama lankytojų taisykles.
1.4. Lankytojas – bet kuris asmuo, atvykęs į PLC Panorama, veikiantis savo vardu ar atstovaujantis įmonei, įstaigai ar organizacijai, vykdantis ar ketinantis vykdyti veiklą PLC Panorama.
1.5. Augintinis – naminis šuo ar katė, kuris priklauso Lankytojui ir yra jo prižiūrimas teisėtais pagrindais bei yra paskiepytas pagal tvarką, numatytą teisės aktuose.

2. Bendrosios LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Lankytojai privalo laikytis šių Taisyklių, PLC Panorama automobilių stovėjimo aikštelės taisyklių, kurios yra skelbiamos www.panorama.lt., taip pat bendrųjų elgesio taisyklių, numatytų teisės aktuose.   

2.2. PLC Panorama darbo laikas yra nuo 8.00 val. iki 23.00 val. Atskiri prekybos ar paslaugų vienetai gali būti atviri Lankytojams ir ilgiau arba trumpiau, jei taip yra sutarta su PLC Panorama administracija. PLC Panorama nedirba pirmąją Velykų ir Kalėdų dienas bei Naujųjų metų dieną. Visa informacija apie darbo laiką ir jo keitimą skelbiama www.panorama.lt.

2.3.    Lankytojai į PLC Panorama patenka ir iš jo išeina tik per tam skirtus įėjimus. Lankytojams draudžiama patekti į tarnybines patalpas, prekių pakrovimo-iškrovimo rampas. Lankytojas, patekęs į tokias patalpas (zonas) privalo nedelsdamas iš jų pasišalinti.
2.4.    Lankytojai privalo griežtai laikytis PLC Panorama esančių liftų, eskalatorių ir travelatorių  naudojimo instrukcijų, kurios žymimos informaciniais lipdukais.
2.5.    Lankytojams į  PLC Panorama, įskaitant PLC Panorama veikiančius prekybos ar paslaugų vienetus, draudžiama įsinešti ir turėti:
•    Ginklus;
•    Alkoholinius gėrimus, išskyrus alkoholinius gėrimus, įsigytus PLC Panorama parduotuvėse;
•    Narkotines, psichotropines medžiagas;
•    Degias, sprogias, toksiškas, radioaktyvias medžiagas, taip pat kitas medžiagas, kurios gali sukelti pavojų kitiems Lankytojams, PLC Panorama dirbantiems asmenims, taip pat turtui;
2.6.  Į PLC Panorama patalpas, įskaitant PLC Panorama veikiančius prekybos ar paslaugų vienetus, draudžiama įvažiuoti su dviračiais, paspirtukais ar riedlentemis, riedučiais ar riedžiais. Dviračiai turi būti paliekami specialiai tam įrengtose vietose prie PLC Panorama, o paspirtukus, riedlentes, riedučius ar riedžius Lankytojai privalo neštis rankose ar stumti nepaleidžiant iš rankų.

2.7.   Lankytojams tiek PLC Panorama bendrosiose erdvėse, tiek ir prekybos ar paslaugų vienetų patalpose, griežtai draudžiama:
•    Rūkyti, išskyrus tam specialiai skirtas vietas lauko teritorijoje;
•    Vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus veikiančias maitinimo įstaigas bei Gourmet Panorama bendrąją erdvę.
•    Šiukšlinti ar kitaip teršti;
•    Trikdyti viešąją tvarką.
2.8.    PLC Panorama be išankstinio raštiško PLC Panorama administracijos leidimo draudžiama:
•    Naudotis priemonėmis, keliančiomis triukšmą, įskaitant muzikos instrumentus;
•    Bet kokia forma atlikti, retransliuoti, kitaip atvaizduoti, perteikti ir pristatyti kūrinius;
•    Organizuoti ir/ar vykdyti bet kokius renginius;
•    Organizuoti bet kokią reklaminę ar agitacinę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, lankstinukų, skrajučių dalijimą, vaizdinės, garsinės informacijos skleidimą, reklaminių stendų viešą demonstravimą, parašų rinkimą ir pan.;
•    Fotografuoti ir filmuoti, kitaip fiksuoti vaizdą ar garsą komerciniais tikslais;
2.9.    Lankytojai privalo laikytis PLC Panorama administracijos bei apsaugos darbuotojų nurodymų, o tuo atveju, jei Lankytojai lankosi PLC Panorama veikiančiuose prekybos ar paslaugų vienetuose, Lankytojai taip pat privalo laikytis ir atitinkamo prekybos ar paslaugų vieneto darbuotojų nurodymų. Lankytojai nesilaikantys šių Taisyklių ar teisės aktų nuostatų, gali būti išvesdinti iš PLC Panorama patalpų ir/ar teritorijos, taip pat neįleidžiami į PLC Panorama patalpas ir/ar teritoriją. Prekybos centro apsaugos darbuotojai laikydamiesi teisės aktų reikalavimų turi teisę iš PLC Panorama ir/ar jos teritorijos pašalinti Lankytojų turtą, keliantį pavojų kitiems asmenims ar jų turtui, taip pat naudotis ir kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

3. Lankytojų su AUGINTINIAIS teisės ir pareigos

3.1.    PLC Panorama yra draugiška Augintiniams, todėl Lankytojai PLC Panorama patalpose ir/arba teritorijoje turi teisę lankytis kartu su savo Augintiniais laikydamiesi teisė aktų reikalavimų bei šių Taisyklių.

3.2. Augintinis privalo būti vedamas/vedžiojamas tik vyresnių kaip 16 metų Lankytojų. Jeigu kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis kaip 16 metų, PLC Panorama apsaugos darbuotojai, siekdami įsitikinti Lankytojo amžiumi, gali reikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3.3.    Kartu su Augintiniu leidžiama lankytis bendrosiose PLC Panorama patalpose bei prekybos ar paslaugų vienetuose, kurie yra pažymėti specialiu ženklu, suteikiančiu leidimą patekti į prekybos ar paslaugų vienetą su Augintiniu.

3.4. PLC Panorama veikiantys prekybos ar paslaugų vienetai turi teisę nuspręsti ar į jų naudojamas patalpas Lankytojai gali patekti su Augintiniais. Jeigu prekybos ar paslaugų vienetas yra nustatęs ribojimus patekti į patalpas su Augintiniu, Lankytojai privalo tokių nurodymų, įskaitant ir prekybos ar paslaugų vieneto personalo nurodymų, laikytis. 
3.5. PLC Panorama patalpose ir teritorijoje Augintinis privalo būti vedamas/vedžiojamas su pavadėliu arba nešamas gyvūnams skirtose nešyklėse. Antsnukis privalomas pavojingiems ir koviniams šunims bei jų mišrūnams (kaip jie suprantami teisės aktų nustatyta tvarka), taip pat Lankytojui atsakingai įvertinus savo Augintinio elgseną ir būdą. 
3.6.  Augintinis neturi kelti grėsmės kitiems PLC Panorama esantiems asmenims, taip pat ir kitų Lankytojų Augintiniams. Vedamo/vedžiojamo Augintinio pavadėlis turi būti ne ilgesnis, nei 1 (vienas) metras, kad Augintinis nekeltų pavojaus tiek žmonėms, tiek gyvūnams, tiek turtui bei aplinkiniai jaustųsi saugiai.
3.7. Lankytojas privalo turėti reikiamas priemones, kad tuo atveju, jei Augintinis priterštų, nedelsiant surinktų bei išvalytų ekskrementus, šlapimą ir/ar kitus teršalus. Lankytojai neturi leisti Augintiniams šlapintis ant pastatų, statinių, suoliukų ar kitų baldų, augalų vazonų, bet kokių kitų objektų.
3.8.    Draudžiama atsivesti Augintinius į PLC Panorama įrengtą vaikų erdvę, esančią PLC Panorama antrame aukšte.
3.9.    Augintinis turi nekelti triukšmo, kuris trukdytų kitiems asmenims lankytis PLC Panorama ar joje dirbti ar kitaip atlikti savo funkcijas.
3.10.    Vežti Augintinį liftu galima tik tuo atveju, jei tam neprieštarauja kiti lifte ir/ar šalia esantys asmenys. Kelti Augintinį eskalatoriumi ar travelatoriumi galima tik laikant Augintinį ant rankų bei jei tam neprieštarauja kiti šalia esantys asmenys.
3.11.    Lankytojas, atvykęs į PLC Panorama su Augintiniu (įskaitant palikęs gyvūną tam skirtoje vietoje), yra atsakingas už jo priežiūrą, elgesį bei bet kokią PLC Panorama ir/ar tretiesiems asmenims ar jų turtui padarytą žalą. PLC Panorama draudžiama palikti Augintinį be priežiūros, išskyrus tam specialiai pritaikytas ir paženklintas vietas.

3.12.    Lankytojai, nesilaikantys šių taisyklių, įskaitant atvejus, jeigu jų Augintinis elgiasi agresyviai, yra nedrausmingas ir/arba kelia aplinkiniams nesaugumo jausmą, laikantis teisės aktų reikalavimų gali būti išvesdinti iš PLC Panorama ir/ar į ją neįleidžiami.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1.    Šios Taisyklės yra privalomos visiems Lankytojams ir Lankytojai privalo su šiomis Taisyklėmis susipažinti bei jų laikytis.

4.2. PLC Panorama neatsako už Lankytojų PLC Panorama patalpose ir/ar teritorijoje esančio/palikto turto ir/ar Augintinio saugumą.
4.2.   PLC Panorama administracija turi teisę keisti Taisykles apie tokius pakeitimus informuodama www.panorama.lt.

Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo www.panorama.lt dienos ar kitos datos, nurodytos PLC Panorama administracijos.

 

Nieko nerasta..